УкраїнськаEnglish
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
17 квітня 2019 р. у Черкаському національному університеті
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
   Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
30 січня 2019 року о 19:00 у книгарні-кав’ярні «Довженко
31 січня 2019 р. в Інституті  літератури ім. Т. Г. Шевченка
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 • «Боліло серце за Україну: спогади про Віталія Дончика»
  «Боліло серце
  16 квітня 2019 року
 • Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність
  Художній світ
  17 квітня 2019 р. у
 • Презентація видань відділу шевченкознавства
  Презентація
  Інститут літератури
 • Іван Кошелівець «Можна одверто? або Туга за катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю»
  Іван
  Побачила світ книга
 • «The Ukrainian Canadians: Україноканадці»
  «The Ukrainian
     Інститут
 • Григорій Грабович: «Пізній Павло Тичина між модернізмом і соцреалізом»
  Григорій
    25 січня 2019
 • Презентація серії «Митці на прицілі»
  Презентація
  30 січня 2019 року
 • В Інституті літератури: До тридцятиліття Народного руху України
  В Інституті
  31 січня 2019 р. в
 

Наші видання

kanon.jpg

Генералюк Леся Станіславівна

Доктор філологічних наук, мистецтвознавець, старший науковий співробітник сектора слов’янських літератур.

Наукові інтереси:

 • література в системі мистецтв і гуманітарних наук;
 • українська і російська література ХІХ – початку ХХ століття;
 • образотворче мистецтво;
 • взаємодія і синтез мистецтв

Вибрані праці:

Монографія:

 Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва. — К.: Наукова думка, 2008. — 544 с.: іл.

Статті:

 1. Катерина Білокур і Тарас Шевченко: етнічні виміри творчості // Катерина Білокур. Філософія мовчазного бунту: зб. наук. праць. – К.: Стилос, 2011. – С. 146-164.
 2. Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук праць. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – Вип. 8. – С. 47-54.
 3. Алгоритми і варіанти концепту «картина»: вплив образотворчого мистецтва на літературний стиль Шевченка // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1-2. – С. 112-123.
 4. Проблема интеракционизма в творчестве Ивана Бунина: гипотипозис и его варианты // Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język. – Opole: Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – (Seria «Studia i Szkice Slawistyczne»: 10). – S. 71-82.
 5. Термінопоняття на позначення результатів інтеракцій між літературою та візуальними мистецтвами: екфразис та гіпотипозис // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів. – К.: Наук. думка, 2010. – № 3. – С. 53-68.
 6. Город и храм в поэзии Максимилиана Волошина: экфразис или архитектурный пейзаж-гипотипозис? // Мова і культура (наук. журнал). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 299-305.
 7. «Тому що ілюстрація». Історія однієї довільної інтерпретації твору Шевченка // Образотворче мистецтво. – 2010. – № 2/3 (73). – С. 6-9.
 8. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій / Леся Генералюк // Studia methodologica: наук. альманах. – Вип. 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 81-88.
 9. Міжвидова взаємодія у літературній творчості Тараса Шевченка: гіпотипозис-жанр // Рідний край: альманах. – Полтава: вид-во ПДПУ, 2009. – № 1 (20). – С. 91-100.
 10. Феномен Шевченка і мистецький поступ в країнах Європи на початку – в середині ХІХ ст. // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Луганськ: ЛДІКМ, 2009. – С. 96-110.
 11. Портрет-гипотипозис в поэзии М. Волошина // Взаимодействие литературы с другими видами искусства: ХХІ Пуришевские чтения: сб. статей и материалов междунар. конф. – М.: Литера, 2009. – С. 94-95.
 12. До проблеми комплексної рецепції творчості митця-універсаліста: образ-концепт // Наукові записки. Проблеми рецептивної поетики: зб. літературознавчих статей. – Вип. 84. – Сер.: Філолог. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2009. – С. 44-60.
 13. Міжвидовий інтеракціонізм: «кінематографічність» як наслідок Шевченкової синестезії // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. – С. 88-97.
 14. Світлоефекти – один із варіантів вербально-іконічної взаємодії у творчості Шевченка // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка: філолог. науки. – Вип. 18. – Кам'янець-Подільський: ПП Аксіома, 2009. – С. 194-198.
 15. Гіпотипозис у творчості Шевченка – визначальний засіб моделювання візуального образу України // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 3-18.
 16. Проблема універсального митця: культура ХІХ століття крізь призму вербально-іконічних взаємовпливів // Українська мова та література. – Ч. 8 (600). – Лютий, 2009. – С. 5–13.
 17. Пейзаж-гіпотипозис (пластичний пейзаж) у творчості Шевченка // Актуальні проблеми слов'янської філології: міжвузівський зб. наук. статей. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХ. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток Лтд», 2009. – С. 39-47.
 18. Т. Шевченко, «Старець на кладовищі». Специфіка зображально-словесної комунікації з адресатом // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2 (70). – С. 8-10.
 19. До проблеми міждисциплінарних досліджень в українській гуманітарній науці (літературознавчо-мистецтвознавчий дискурс) // Методологічні проблеми гуманітарних досліджень. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 16-27.
 20. Художник і літератор Тарас Шевченко в контексті європей¬ських мистецьких напрямів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: щомісячний наук.-метод. журнал. – 2009. – № 3 (344). – С. 56-59.
 21. Прийом «кінематографізму» у літературній творчості Шевченка в контексті взаємодії мистецтв // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Сер.: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 26.– С. 330-344.
 22. Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: словесно-іконічний паралелізм // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. – К.: СПД Пугачов О.В. – НК, 2008. – Вип. 9. – С. 271-281.
 23. Чи ілюстрував Шевченко «Полтаву» Пушкіна? (спостереження в руслі взаємодії літератури і образотворчого мистецтва) // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 1 (65). – С. 54-57.
 24. Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 45-55.
 25. «Блудний син». Символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – Ч. 1. – С. 56-72.
 26. Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник. – Вип. 5. – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 355-377.
 27. Синтез наукового і естетичного освоєння світу Шевченком (до проблеми постренесансної особистості) // Феномен Т. Г. Шевченка в контексті соціокультурних та освітніх процесів: 4 Всеукраїнська наук.-метод. конф. – К.: Грамота, 2007. – С. 249-263.
 28. Образ дерева і семіотика візуально-просторових концептів (поезія, проза, малярство Т. Шевченка) // Слово і час. – 2006. – № 6. – С. 21-31.
 29. Образи-концепти – інтегральне ядро поезії, прози, малярства Шевченка (вступні зауваження) // Слово Т. Г. Шевченка в полікультурному середовищі: матеріали 3 всеукраїнської наук.-метод. конф.: 26–27 квітня 2006 року. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С. 26–30.
 30. Синестезійність світосприйняття Шевченка – маляра і поета // Шевченкознавчі студії: зб. наук. праць. – К.: Київський ун-т, 2005. – Вип. 7. – С. 29-35.
 31. Вплив академізму на формування Шевченка – маляра і поета // Материалы IV междунар. семинара «Шевченковский Петербург». – С-Пб., 2005. – С. 63-72.
 32. Візуальний код Шевченка // Слово і час. – 2004. – № 3. – С. 52-60.
 33. Візуальна концепція гармонії у творчості Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура. Зб. пр. міжнар. 35-ї наук. шевченківської конф.: У 2 кн. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – Кн. 1. – С. 204-211.
 34. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура: зб. праць міжнар. 33 наук. шевченківської конф. – К.; Черкаси: Брама, 2001. – С. 274–279.
 35. Синестезія як феномен творчого мислення // Творчість свободи як свобода творчості. Матеріали 6-ї міжнар. наук.-практичн. конференції. – К.: НТУУ «КПІ»,, 2001. – С. 113-114.
 36. Мотив пам'яті у творчості Т. Шевченка: іконологічні нотатки // Тарас Шевченко і українська культура ХХІ століття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнського симпозіуму. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. – С. 32-43.
 37. Взаємодія мистецтв у творчості Шевченка. Література й образотворче мистецтво // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 69–79.
 38. Пластический портрет в поэзии М. Волошина // Язык и культура. Третья междунар. конф. – Т. 1: Доклады. – К.: Collegium, 1994. – С. 246-256.
 39. У пошуках гармонії (взаємодія мистецтв у творчості М. Волошина) // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 79-84.

Рецензії, мистецькі огляди:

 1. Чи знаємо нашу класичну літературу? // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 92-93.
 2. Хранитель пам'яті: синкретизм творчості Юрія Лесюка / Альбом. – Л., 2007. – 48 с.
 3. З погляду вічності // Література плюс. – 2001, липень. – Ч. 5 (30).
 4. Печали свет из лабиринтов памяти // Art-line. – 1999. – № 5-6. – С. 59-61.
 5. Блудний дух романтизму // Слово і час. – 1997. – № 5/ 7. – С. 63.
 6. Новітній синестетизм Я. Гніздовського: "Коли звук перетворюється в образ" // Українське слово. – 1996. – 17. 09.

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

May

15

Восьмий шевченкознавчий семінар

Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від...

May

14

Читання пам’яті Віктора Дудка

  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Відділ...