Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

cover1.jpg

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України оголошує вступ до аспірантури у 2024 році на спеціальність 035‑Філологія (науково-освітня програма «Літературознавство»).

Провадження освітньої діяльності в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (вперше: Наказ МОН України від 26 травня 2017 року №111-л; продовжено: Наказ МОН України від 21.08.2023 №380-л).

Освітньо-наукову програму «Літературознавство» Інституту літератури акредитовано у 2022 році (Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми Літературознавство: 035 Філологія третій освітньо-науковий/освітньо-творчий рівень освітньої програми. Сертифікат № 3068 від 29.03.2022; дійсний до 01.07.2027).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються вступники, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»).

У 2024 році умовою допуску до вступних іспитів та вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії є успішне складання ЄВІ єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Прийом документів, вступні іспити та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії здійснюються у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.

Детальна інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури (докторантури) Інституту літератури, яке розміщується на веб-сайті установи (http://www.ilnan.gov.ua).

Терміни прийому документів для вступу до аспірантури:

 • документи приймають начальник відділу кадрів (к. 319) та учений секретар Інституту літератури (к. 317) з 17.07.2024 р. до 30.08.2024 р.:
 • понеділок-четвер – з 11.00 год. до 16.00 год.;
 • обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду з передбачуваним науковим керівником, що його попередньо призначає директор Інституту. Науковий керівник надає до комісії підписаний ним висновок про результати співбесіди за встановленою формою.

Строки проведення вступних іспитів визначає розпорядження Президії НАН України; затверджені наказом директора Інституту терміни складання вступних випробувань розміщуються на веб-сайті Інституту літератури (http://www.ilnan.gov.ua).

Вступні іспити з іноземної мови вступники до аспірантури Інституту літератури складають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (вул. Трьохсвятительська,4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.

Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту літератури доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту літератури;
 • копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотографією (завірений на останньому місці роботи/навчання);
  • медичну довідку форми 086/о;
  • копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);
   • ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності);
   • реферат за обраною спеціалізацією, у якому обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертації, підготовлений відповідно до вимог (додаток 2 до Правил прийому до аспірантури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України);
    • три фотокартки розміром 3х4 см;
    • 2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;
    • копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»);
    • документ про успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.
    • Військовозобов’язані вступники подають копію військового квитка.

 

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови, військового квитка пред’являються вступниками особисто.

Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під  час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Інформація про міжнародний сертифікат заноситься до ЄДЕБО. Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

 

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України у 2024 році

Форма заяви вступника

Додаток 1 до «Правил прийому...»: Висновок передбачуваного наукового керівника щодо вступника до аспірантури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

Додаток 2 до «Правил прийому...»:  Вимоги до оформлення та змісту реферату за програмою доктора філософії зі спеціальності 035-Філологія вступника до аспірантури Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

Вимоги до оформлення титульної сторінки реферату

 Екзаменаційну програму вступу до аспірантури розроблено за спеціалізаціями, за якими здійснюється викладання навчальних дисциплін в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, зокрема:

українська література / «давня українська література»; українська література / «шевченкознавство»; українська література / «класична українська література»;

українська література / «українська література ХХ ст. та сучасний літературний процес»;

- теорія літератури;

літературне джерелознавство і текстологія;

порівняльне літературознавство.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ