УкраїнськаEnglish
31 травня 2019 року в Музеї книги і друкарства України
24 травня 2019 року Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
23 травня 2019 року в рамках «Книжкового Арсеналу»
25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися Дні науки, у
23 травня 2019 р. в межах «Книжкового Арсеналу» відбулася
25 травня в Музеї шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33
Літературознавцю не так просто підготувати виступ до
Учасники шевченкознавчого семінару до 125-річчя від дня
  Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
 • Звитяжець української медієвістики
  Звитяжець
  31 травня 2019 року
 • Модернізм. Фемінізм. Орієнталізм. Пам’яті Соломії Павличко
  Модернізм.
  24 травня 2019 року
 • Шевченко на кожен день
  Шевченко на
  23 травня 2019 року
 • Весняні Дні науки – 2019
  Весняні Дні
  25 травня в Музеї
 • У дзеркалі перекладів та едицій: Україна — Словаччина
  У дзеркалі
  23 травня 2019 р. в
 • Дні науки
  Дні науки
  25 травня в Музеї
 • Команда інституту літератури долучилась до Медичних пікніків
  Команда
  Літературознавцю не
 • Вечір пам’яті літературознавця, історика, перекладача, археолога, бібліографа Леоніда Махновця
  Вечір пам’яті
  31 травня  о 16.00
 • Восьмий шевченкознавчий семінар
  Восьмий
  Учасники
 • Читання пам’яті Віктора Дудка
  Читання
    Інститут
 

Наші видання

mikhajlo-kos.jpg
П'ятниця, 22 червня 2018 15:53

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України на 2018 рік

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

 

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою Інституту літератури

ім. Т. Г. Шевченка НАН України

19 червня 2018 р.(протокол № 7)

 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до аспірантури

Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

на 2018 рік

 

 Київ 2018

1. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі – Інститут літератури) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 26 травня 2017 року № 111-л).

Правила прийому до аспірантури Інституту літератури на 2018 рік (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом МОН від 13 жовтня 2017 року No1378 та Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10. 2015 р. № 1085 (реєстрація Мінюсту України 04 листопада 2015 р. № 1353/27798); Переліку галузей знань і наукових спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»; постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»; Статуту Інституту літератури.

Правила прийому діють до затвердження відповідних правил на 2019 рік. При необхідності до них вносяться зміни для приведення у відповідність до законодавчих і нормативно-правових документів України, відомчих актів НАН України та установчих документів Інституту літератури. Зміни до діючих Правил прийому оформляються у вигляді додатків, вносяться за ухвалою Вченої ради і затверджуються наказом директора.

Інститут літератури оголошує прийом на 2018 рік до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за науковою спеціальністю:

 

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг (особи)

 

 

03 Гуманітарні науки

 
 

 

 

035-Філологія

 

5

 

До аспірантури Інституту літератури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється згідно із законодавством України на підставі:

·        міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

·        угод НАН України  про міжнародну академічну мобільність;

·        загальнодержавних програм;

·        договорів, укладених Інститутом літератури з фізичними або юридичними особами.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування державі коштів, витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

 

2. Вимоги до вступників

2.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»).

 

3. Фінансування підготовки доктора філософії

Фінансування підготовки докторів філософії у Інституті літератури здійснюється за рахунок коштів:

·        державного бюджету України (за державним замовленням);

·        фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).

 

4. Строки та порядок прийому документів, вступних іспитів та зарахування на навчання

4.1. Прийом документів, вступні іспити та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.

4.2. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури Інституту літератури, яке розміщується на веб-сайті установи (http://www.ilnan.gov.ua) та (при потребі) може надсилатися до профільних установ і навчальних закладів.

4.3. Терміни прийому документів для вступу до аспірантури Інституту літератури:

документи приймає начальник відділу кадрів (к. 319) або учений секретар Інституту літератури (к. 317) з 2.07.2018 р. до 16.08.2018 р.:

·        понеділок-четвер – з 11.00 год. до 16.00 год.;

·        п’ятниця, субота, неділя – вихідні дні;

·        обідня перерва з 13.00 до 14.00.

4.4. Вступники до аспірантури проходять співбесіду з передбачуваним науковим керівником, що його попередньо призначає директор Інституту. Науковий керівник надає до комісії підписаний ним висновок про результати співбесіди за встановленою формою (додаток 1).

4.5. Строк здачі вступних іспитів встановлюється згідно з визначеними розпорядженням Президії НАН України термінами, затверджується наказом директора Інституту та оприлюднюється шляхом розміщення інформації на веб-сайті Інституту літератури (http://www.ilnan.gov.ua).

4.6. Вступні іспити з іноземної мови та філософії вступники до аспірантури Інституту літератури здають у спеціалізованих установах при Президії НАН України: з іноземної мови – у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, з філософії – у Центрі гуманітарної освіти НАН України (вул. Трьохсвятительська,4, м. Київ, 01001) за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.

4.7. Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту літератури доводиться до кожного зі вступників у індивідуальному порядку в письмовій формі (звичайною або електронною поштою).

4.8. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі про вищу освіту, за рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування у вигляді співбесід за затвердженими програмами відповідно до напрямів спеціалізації.

 

5. Перелік документів, що подаються вступниками

5.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

·        заяву на ім’я директора Інституту літератури;

·        копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

·        особовий листок з обліку кадрів із фотографією (завірений на останньому місці роботи/навчання);

·        медичну довідку форми 086/о;

·        копію  сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності);

·        ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності);

·        реферат за обраною спеціалізацією, у якому обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертації, підготовлений відповідно до вимог (додаток 2 до Правил прийому до аспірантури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України);

·        три фотокартки розміром 3х4 см;

·        2 конверти (з марками по Україні) зі зворотною адресою;

·        копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов’язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта (документа, що заміняє паспорт), диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

 

6. Умови допуску до вступних іспитів для вступу в аспірантуру

6.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія Інституту літератури (далі – Приймальна комісія), головою якої є директор Інституту літератури.

6.2. Вимоги до складу, строків повноважень, обов’язків і умов роботи Приймальної комісії визначаються Положенням про Приймальну комісію Інституту, що затверджується наказом директора Інституту.

6.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду висновку передбачуваного наукового керівника та реферату за програмою доктора філософії зі спеціальності претендента, а також поданих ним наукових праць (при наявності).

Приймальна комісія може призначати співбесіду зі вступником та презентацію ним його наукового реферату зі спеціальності.

Якщо висновок наукового керівника, результати співбесіди і розгляду реферату зі спеціальності не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

6.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в разі неподання у встановлений термін усіх або окремих документів.

6.5. Працюючим особам, які за рішенням Приймальної комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається довідка для отримання додаткової оплачуваної відпустки з розрахунку 10 днів на кожний іспит згідно ст. 216 Кодексу законів про працю України.

 

7. Організація та проведення вступних іспитів до аспірантури

7.1. Вступники до аспірантури Інституту літератури складають вступні іспити зі спеціальності 035-Філологія (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра з обраної спеціальності), філософії, іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

7.2. Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра, призначаються рішенням Приймальної комісії протягом трьох робочих днів від дня подання документів вступником. Повідомлення про таке рішення направляється вступнику не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

7.3. Оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за напрямом спеціалізації) здійснюється за п’ятибальною системою. Вступник, який отримав зі спеціальності оцінку нижче трьох балів до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі на навчання за державним замовленням не допускається.

7.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

7.5. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури протягом одного календарного року.

7.7. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються директором Інституту літератури з числа провідних учених – докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук).

 

8. Умови зарахування до аспірантури

8.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника індивідуально.

8.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити.

8.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники які:

·        отримали вищий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності;

·        мають наукові публікації у фахових виданнях;

·        мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище;

·        мають стаж роботи за фахом

8.4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за держзамовленням, мають право на зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом). 

8.5. Прийом на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за контрактом) здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

Обсяг прийому на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб визначається як різниця між ліцензованим обсягом та кількістю осіб, прийнятих на навчання за держзамовленням. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного замовлення протягом року.

8.6. Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення.

8.7. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії.

8.8. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подаються вступником особисто в десятиденний термін після зарахування на навчання. Військовозобов’язані та призвані на військову службу особи подають військовий квиток або приписне посвідчення.

8.9. Особи, які вступають на навчання до аспірантури за державним замовленням повторно, після їх зарахування подають документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного бюджету в розмірі, обчисленому в установленому порядку. Аспірант, який не  подав зазначеного документа у визначений термін, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за держзамовленням.

8.10. Розмір стипендії аспірантам, які навчаються за держзамовленням, встановлюється згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення») та на підставі відповідних розпоряджень Президії НАН України.

Особам, що навчаються в аспірантурі за контрактом, міжнародними договорами, грантами тощо призначення стипендій здійснюється згідно з умовами відповідних угод.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_червня

05

Звитяжець української медієвістики

31 травня 2019 року в...

NEWSKIT_червня

05

Шевченко на кожен день

23 травня 2019 року в...

NEWSKIT_травня

29

Весняні Дні науки – 2019

25 травня в Музеї шістдесятництва відбулися...