УкраїнськаEnglish
22 травня у стінах Національного музею літератури України
 «Дні Науки» цього року відбулися в Інституті літератури
19 травня в парку ім. Т. Шевченка відбудуться Медичні
12–13 травня в Україні відбудуться Дні науки. У Житомирі,
  Михайло Косач (Михайло Обачний). Твори. Переклади.
21 лютого, у Міжнародний День рідної мови, в Інституті
 • Міжнародний науковий семінар «Національна і культурна ідентичність у словацькій і українській літературах ХІХ — початку ХХ ст.»
  Міжнародний
  5 червня 2018 року
 • Спілка письменників Чернігівщини презентувала свою творчість у Києві
  Спілка
  22 травня у стінах
 • «Дні Науки»: від літератури та кіно до сиру та вина
  «Дні Науки»:
   «Дні Науки» цього
 • Медичні пікніки
  Медичні пікніки
  19 травня в парку
 • Дні науки - 2018
  Дні науки -
  12–13 травня в
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст»
  VI Міжнародна
  20–21 квітня в
 • «… Повертаючись до термінології: хто ж такі шістдесятники? (канони, межі, критерії, імена)»
  «…
    Науковий центр
 • «І я гукну. І край мене почує…»: круглий стіл, присвячений 80-річчю від дня народження Василя Стуса
  «І я гукну. І
  22 березня в
 • Вийшли друком твори Михайла Косача
  Вийшли друком
    Михайло Косач
 • «Мова – визначальний і консолідуючий чинник держави»
  «Мова –
  21 лютого, у
 

Наші видання

spadshch.jpg
П'ятниця, 28 липня 2017 15:29

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 

 

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

2. Це Положення визначає особливості організації та проведення підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно (далі - здобувачі) у науковій установі – Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Інституту літератури за очною (денною) або заочною (контрактною) формою навчання;

4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

·                   у докторантурі Інституту літератури за очною (денною) формою навчання;

·                   шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

ІІ. Загальні положення

про функціонування аспірантури і докторантури у Інституті літератури

 

1. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ від 26 травня 2017 року №111‑л).

2. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури Інституту літератури здійснює Вчена Рада Інституту літератури.

3. Підготовка фахівців у аспірантурі та докторантурі здійснюється:

·                   за рахунок коштів державного бюджету України;

·                   за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування витрачених на її підготовку коштів у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

6. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням упродовж року, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою з урахуванням обсягу, зазначеного в ліцензії (5 осіб), та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та консультування і задоволення освітніх потреб аспірантів та докторантів за спеціальністю 035‑Філологія.

7. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до правил прийому.

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України розроблені згідно із законодавством та визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, а також установлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників за спеціальністю 035‑Філологія.

11. Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи аспіранта/докторанта, наведеним у додатку 1 до цього Положення, який затверджується Вченою радою не пізніше ніж через 2 місяці після їх вступу до Інституту.

Індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, що розробляється на основі освітньо-наукової програми та використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи. Відзив про роботу аспіранта/докторанта оформлюється згідно з додатком 2 до цього Положення.

Аспірант або докторант, який захистив свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для аспірантів), у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, вважається таким, який повністю виконав індивідуальний план наукової роботи.

12. Аспіранти і докторанти мають право на:

·                   користування матеріально-технічною (комп’ютерна техніка), навчально-інформаційною (бібліотека) базами Інституту, отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

·                   переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням (тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою);

·                   щорічні та додаткові відпустки, тривалість яких визначається Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки»;

·                   безпечні та нешкідливі умови навчання і наукової роботи, проведення наукових досліджень;

·                   забезпечення в установленому порядку житлом у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом або докторантом (іногороднім);

·                   участь у науковій діяльності Інституту, а також у діяльності Ради молодих учених Інституту;

·                   академічну мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткової консультації, необхідної для якісного проведення наукового дослідження та/або для успішного виконання освітньо-наукової програми.

Покладення на аспіранта чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

13. Аспіранти і докторанти зобов’язані:

·                   дотримуватися вимог чинного законодавства, моральних, етичних норм поведінки, статуту і правил внутрішнього розпорядку Інституту;

·                   успішно оволодівати освітньо-науковою програмою навчання;

·                   виконувати індивідуальний план наукової роботи та звітувати про хід його виконання на засіданнях відділу, Вчених рад. Щоквартальний звіт, що надається до аспірантури/докторантури, оформлюється згідно з додатком 3 до цього Положення;

·                   захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.

14. До строку навчання в аспірантурі або докторантурі не включаються період тимчасової непрацездатності (тривалістю більше місяця), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України.

Вчена рада вивчає обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає строк, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі.

15. Переведення аспірантів або докторантів, які навчаються за державним замовленням в іншу установу чи на іншу форму навчання здійснюється директором Інституту.

16. Аспірант або докторант може бути відрахований з аспірантури або докторантури за невиконання зобов’язань, передбачених пунктом 13 цього розділу, без поважних причин, визначених чинним законодавством.

Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає Вчена рада. На підставі рішення Вченої ради аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом директора Інституту.

17. Аспіранти або докторанти можуть бути направлені на стажування до інших вищих навчальних закладів (наукових установ, центрів) на території України чи за її межами. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, здійснюються згідно з чинним законодавством України.

18. Вчені ради зобов’язані не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки здобувачів, переглядати склад наукових керівників, консультантів та усувати від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів.

У разі усунення наукового керівника від наукового керівництва Вчена рада вирішує питання щодо призначення нового наукового керівника аспіранту або наукового консультанта докторанту.

20. За рівень організації наукової підготовки в аспірантурі і докторантурі відповідає директор Інституту.

 

ІІІ. Докторантура

1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науково-метричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

2. Строк перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років, крім умов, передбачених у пункті 14 розділу ІІ цього Положення.

3. Для вступу в докторантуру вступник не менше ніж за два місяці до вступу надає науковому відділу Інституту, до якого він бажає прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради.

Вчена рада у місячний строк розглядає висновки відповідного структурного підрозділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту.

 

IV. Аспірантура

1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Інституті літератури є аспірантура. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»).

До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених правилами прийому.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття Вченою радою рішення про визнання його диплома.

2. Строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, крім випадків, передбачених у пункті 14 розділу ІІ цього Положення.

3. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, що відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії, іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Відповідно до правил прийому здобувачі, які вступають до аспірантури Інституту літератури, мають подати дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертації, підготовлену відповідно до вимог (додаток 2).

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Інституту протягом одного календарного року.

4. Вступні випробування до аспірантури проводяться приймальною предметною комісією, як правило, у складі трьох-п’яти осіб, яка призначається директором Інституту. До комісії включаються доктори наук та доктори філософії (кандидати наук), які проводять наукові дослідження за спеціальністю 035-Філологія та відповідають за виконання належної освітньо-наукової програми.

5. На підставі результатів вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування до аспірантури кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до Інституту.

У разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою, які успішно закінчили навчання за освітнім ступенем «магістр» і мають опубліковані праці у фахових виданнях.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту.

Про зарахування (відмову в зарахуванні) до аспірантури вступнику повідомляють у п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

6. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора Інституту призначається науковий керівник – науковий працівник з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта:

·                   здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією;

·                   надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта;

·                   контролює виконання індивідуального плану наукової роботи;

·                   відповідає перед Вченою радою за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не повинна перевищувати п’яти осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника, доктора філософії (кандидата наук) - трьох осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

 

7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту літератури здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, затвердженими Вченою радою (протокол №4 від 4 квітня 2017 року) для спеціальності 035-Філологія.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

8. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури Інституту літератури містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (53 кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою радою.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта  та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту літератури.

9. Освітньо-наукова програма аспірантури Інституту літератури включає чотири складові, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

·                   здобуття глибинних знань із спеціальності 035-Філологія, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить 12 обов’язкових кредитів ЄКТС);

·                   оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (обсяг такої освітньої складової становить 6 обов’язкових кредитів ЄКТС);

·                   набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності тощо (обсяг такої освітньої складової становить 6 обов’язкових кредитів ЄКТС);

·                   здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (обсяг такої навчальної складової становить вісім обов’язкових кредитів ЄКТС).

10. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури.

11. Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, як правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної спеціальності, яка функціонує у Інституті літератури, де здійснювалася підготовка аспіранта.

Індивідуальний план роботи аспіранта/докторанта

Відзив про роботу аспіранта/докторанта

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ