Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТЕАТР ПЛЮС ШЕКСПІРОЗНАВСТВО - ЧУДОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
  УКРАЇНСЬКИЙ
    17–23 червня
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 

Наші видання

cover1.jpg

Ткачук Руслан Федорович

 Ткачук Руслан Федорович - доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

 

Наукові інтереси:

 

- українська полемічна книжність;
- біблеїстика;
- міжконфесійні взаємини на теренах України в ранньомодерну добу.

Монографії

•       Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі XVI – початку XVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 240 с.

•       Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI - першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика. Київ: КММ, 2019. 486 с.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Metropolita Hipacy Pociej i unionistyka katolicka na przełomie XVI – XVII wieku. Biuletyn Ukrainoznawczy. Pzremyśl, 2007.  S. 47 –55.
 2. Проект унії у літературній спадщині Іпатія Потія. Літературознавчі обрії.  К., 2006. Вип. 11.  С. 113 –115.
 3. До питання авторства „Антирризису”. Медієвістика. Збірник наукових статей.  Одеса, 2006.  Вип. IV.  С. 102 – 107.
 4. Твір „Relacia, y uważenia postępkow niektórych około Cerkwi Ruskich Wileńskich” Іпатія Потія у контексті культурно-історичних обставин поберестейської доби. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики.  К., 2007.  Т. IX.  С. 97 – 102.
 5. Полеміка Іпатія Потія із Кліриком Острозьким. „Оборона Флорентійського собору восьмого”. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus Natione Polonus.  К., 2008. Т. X.  С. 188 – 196.
 6. Іпатій Потій та уніоністика на межі XVI – XVII ст. Слово і час. Київ,  2009.  Червень.  С. 13 – 19
 7. Іпатій Потій та уніоністика на межі XVI–XVII ст. Слово і час. Київ, 2009. №6. С. 13–19.
 8. Ранньобароковий дискурс гомілетичної спадщини Іпатія Потія. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. Вип.14. С. 130–136.
 9. Специфіка полемізування митрополита Іпатія Потія у трактаті «Антирризис». Київські полоністичні студії. Київ, 2009. Т. XV. С. 66–72.
 10. Джерела полемічної літератури кінця XVI — початку XVII ст. Антипролог: збірник наукових праць, присвячених 60 – річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими.  К., 2007. С. 183 – 199.
 11. Творчість Іпатія Потія в контексті літературної полеміки кінця XVI – початку XVII століття. Літературознавчі студії: збірник наукових праць. Київ, 2005. Вип. 14. С. 326 – 333.
 12. Монографія про визначного полеміста. Слово і Час. Київ, 2010. Січень. С. 99–100.
 13. Діяльність братств в Україні кін. XVI – поч. XVII ст. в оцінці митрополита Іпатія Потія. Просфонима: текст і контекст. Львів, 2013. С. 117–121.
 14. Потій Іпатій (Адам). Енциклопедія історії України. Київ: Інститут історії НАН України, 2011. Т. 8. С. 449–450.
 15. Епістолярій Іпатій Потій та релігійна полеміка кінця XVI – початку XVII ст. Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. Львів: Свічадо, 2010. С. 69–77.
 16. Управління етнокультурним розмаїттям у контексті глобалізації. Державне управління: теорія і практика [Електронне наукове фахове видання]. Київ, 2011/2.
 17. Усна словесність (від найдавнішого часу). Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 73 – 88.
 18. Усна словесність (до другої половини XVI ст.). Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 553 – 559.
 19. Літопис подій. Історія української літератури у 12 тт. К.: Наукова думка, 2013. Т. I. С. 804 – 810.
 20. Полеміка Мелетія Смотрицького із Іпатієм Потієм у контексті суспільно-культурних обставин кінця XVI ‒ початку XVII століть. Наукові Записки. Серія «Філософія». Матеріали наукової конференції «Віра і розум в історії слов᾽янської філософії» (до 430-річчя з дня народження М.Смотрицького). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2008. Вип. 4. С. 95 ‒ 104.
 21. Гуманітарний розвиток України в контексті кризових явищ культури. Державне управління: теорія і практика [Електронне наукове фахове видання]. Київ, 2012/1.
 22. Habent sua fata libelli. Втрачені твори митрополита Іпатія Потія. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Збірник наукових праць. Київ, 2014. Вип. 21. С. 117 ‒ 119.
 23. Інтеграційний зміст реформ митрополита Велямина Рутського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol. 1 (2). P. 44‒52. Metropolia Kijowska w czasah Józefa Welamina Rutskiego: stosunki z królem a Rzymem. Biulenteń Ukrainoznawczy. Przеmysł, 2014. S. 14–29.
 24. Управління етнокультурним різноманіттям у контексті формування єдиного гуманітарного простору. Українська культура: еволюція кризової свідомості. [Колективна монографія]. Тернопіль, 2014. С. 276 – 283.
 25. Metropolia Kijowska w czasah Józefa Welamina Rutskiego: stosunki z królem a Rzymem. Biulenteń Ukrainoznawczy. Przеmysł, 2014. S. 14 – 29.
 26. Твір «Подвійна вина» митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури. Слово і Час. Київ, 2015. №1. С. 64–71.
 27. Правова полеміка у Київській церкві в часи митрополита Велямина Рутського. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Київ: Національна академія наук України, 2015. Вип. 2. С. 84–90.
 28. Риторичні стратегії полеміки у трактаті митрополита Вельямина Рутського «Examen Obrony, to iest odpis na script, Oborona Werificatij nazwany, w którym się zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną». Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.265. Т.277. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. С. 80 ‒ 85.
 29. Твір митрополита Велямина Рутського «Examen Obrony, to iest odpis na script, Oborona Werificatij nazwany, w ktorym się zgromadzenie wileńskie zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną» в контексті церковної кризи в Україні. Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016. P. 552‒563.
 30. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa»: відмінності світоглядних інтерпретацій. Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2016. Вип. 31. С. 305‒316.
 31. Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Мороховського «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. Вип.18. Т.IV (179). С. 26–38.
 32. Трактат Антонія Селяви «Antelenchus, to iest odpis na srypt uszczypliwy zakonnikow cerkwi S.Ducha, Elenchus zwany» в контексті полемічної літератури XVII ст. Мова і культура. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип.20. Т. III (188). С.241 ‒ 256.
 33. Богословський та художній зміст книги митрополита Вельямина Рутського «Ustawy Świętego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudzież uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolitę całej Rusi zebrane». Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. Вип. 24. С. 15‒24.
 34. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. IV (189). С. 181‒190.
 35. Полеміка Іллі Мороховського та Мелетія Смотрицького щодо чистилища у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2017. Вип. 32. С. 287–300.
 36. Обґрунтування верховенства Римської кафедри у творі Іллі Мороховського «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. Т.V (185). С. 199‒207.
 37. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким навколо примату Папи Римського. Intercultural communication. Józefów, 2017. Vol.1 (2). P. 53‒66.
 38. Полеміка Іллі Мороховського із Мелетієм Смотрицьким: розбір відмінностей Східної і Західної церков у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney Cerkwie Swiętey Wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa». Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. IV (184). С. 90 ‒ 97.
 39. Герменевтичні аспекти доведення першості Римської кафедри у книзі Івана Дубовича «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej». Intercultural communication. Józefów, 2018. Vol.1 (4). P. 159 ‒ 174.
 40. Твір Лева Кревзи «Obrona Jedności Cerkiewney, abo dowody ktorymi się pokazuie, iż Grecka Cerkiew z Łaćinską ma być ziednocżona» в історії української полемічної літератури. Літературознавчі обрії. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2018. Вип. 25. С. 13–22.
 41. Богословський прототекст і художній вимір книги Пахомія Войни-Оранського «Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie». Intercultural communication. Józefów, 2018. Vol. 2 (5). P. 47–62.
 42. Полеміка Тимофія Симоновича з Мелетієм Смотрицьким у творі «Proba Verificatiey Omylney. Y dowod swowoleństwa małosłychanego Czerncow, y Iedynomyślnych Bractwa Wileńskiego». Компаративні дослідження слов᾽янських мов і літератур. Київ: «Освіта України», 2018. Вип. 34. С. 184–198.
 43. Особливості історико-літературного процесу кінця XVI – початку XVII ст. в Україні. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. Вип. 22. Т. I (196). С. 214–226.
 44. Полемічна література в системі церковного письменства. Intercultural communication. Józefów, 2019. Vol. 6 (1). P. 53–70.
 45. Художнє декодування тексту та міжконфесійний контекст передмови до читача Іллі Мороховського у творі «Παρηγορια albo Utulenie uszczypliwego Lamentu mniemanej Cerkwie Świętej wschodniej zmyślonego Theophila Orthologa». Літературознавчий дискурс: від бароко до постмодерну. Колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020. С. 78–91.
 46. Рефлексії Теодора Скуминовича на тему занепаду православного Сходу у творі «Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane» (1643). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературнознавство. Мовознавство. Фольклористика. Київ, 2021. №2 (30). С. 58–62.

 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ