Українська
18 травня Ігор Павлюк взяв участь у Міжнародному фестивалі
23 травня 2024 року за ініціативи бібліотеки Університету
Другий рік поспіль Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН
17 квітня відбувся семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і
4 квітня на Платформі інтермедіальних досліджень відбулася
26 лютого докторантка Інституту літератури канд. філол.
 • Виступ Ігоря Павлюка на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств
  Виступ Ігоря
  Провідний науковий
 • Публічна лекція проф. Сібілле Баумбах на тему: “Rapt in secret studies”: Shakespeare and the Theatre of Fascination
  Публічна
  8 червня 2024 року
 • 25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)
  25-річчя
  У рамках
 • Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві
  Монографія
  Монографія докторки
 • Ігор Павлюк на Міжнародному фестивалі «Writing poetry under fire»
  Ігор Павлюк на
  18 травня Ігор
 • Збірка поезій Миколи Сулими
  Збірка поезій
  23 травня 2024 року
 • Міжнародний конкурс Шевченківських читань «Свобода»
  Міжнародний
  Другий рік поспіль
 • Науковий семінар «Ренесанс 1920-х: ідеологія і естетика»
  Науковий
  17 квітня відбувся
 • Відкрита лекція Тетяни Рязанцевої «Пам‘ять і час у фотопоезії Олеся Ільченка»
  Відкрита
  4 квітня на
 • Колоквіум про Голодомор у літературі у Франції
  Колоквіум про
  26 лютого
 

Наші видання

metodolpgii.jpg

Пупурс Ірина Володимирівна

Старший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ.

Доктор філологічних наук зі спеціальностей – література зарубіжних країн, порівняльне літературознавство (Диплом доктора наук ДД № 007865, 23 жовтня 2018).

Наукові інтереси:

 • орієнталізм української літератури
 • європейський романтизм
 • імагологія
 • компаративні дослідження світової та української літератур
 • історія латвійської літератури

Вибрані праці:

Монографії:

1.      Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика). К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. 216 с.

2.      Пупурс Ірина. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця XVIII – XIX ст.): монографія. Суми: Університетська книга, 2017. 407 с. http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/joomlaorg/item/502-2931-travnia-2018.

 

Статті:

 1. Арендаренко І. Пуританство очима В.Скотта й Н.Готорна (на матеріалі романів “Old Mortality” й “The Scarlet Letter”) // Американські літературні студії в Україні. К., 2004. Випуск 1 “Пуританська традиція в літературі США”. С.85 – 90.
 2. Арендаренко І. Байронічні мотиви, настрої та герой в українській романтичній поезії // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2004. Вип. 5. С. 82 – 86.
 3. Арендаренко І. Народно-фольклорний романтизм білоруської та української поезії ХІХ століття: порівняльна типологія і поетика // Беларуска-польска-украінскае філалагічнае памежжа: гісторыя, сучасны стан, будучыня. Брэст: Изд-во Академия, 2004. С.14 – 18.
 4. Арендаренко І. Відлуння епістолярних романів С.Річардсона в “Кокетці” Г.В.Фостер // Американські літературні студії в Україні. К., 2005. Випуск 2 “Просвітницька традиція в літературі США”. С.85 – 90.
 5. Арендаренко І. Британська асоціація порівняльної літератури (British Comparative Literature Association) // Літературна компаративістика. Випуск ІІ. К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. С. 330 – 337.
 6. Арендаренко І.В. “Клеопатра” І.Воробкевича: інтертекстуальний літературознавчий аналіз // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, 2006, № 2. С.16 – 20.
 7. Арендаренко І.В. Орієнталізм журналу “Вестник Европы” (на основі публікацій 1802 – 1812 рр.) // Х Сходознавчі читання А.Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 5 – 6 жовтня 2006. К., 2006. С.6 – 8.
 8. Арандаранка І. Ул. Пратэксты «арыентальнага» ў еўрапейскай літаратуры эпохі рамантызму: агульныя назіранні  // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферєнцыі, 26 – 27 красавіка 2006 г. Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2006. С.65 – 69.
 9. Арендаренко И. Восток А.Пушкина и Т.Шевченка // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый. Москва – Новополоцк, 2006. С.400 – 407.
 10. Арендаренко И. „Клеопатра” Исидора Воробкевича: интертекстуальный литературоведческий  анализ // Acta litteraria comparative: Интертексты культуры. Т.1. Vilnius: Leidykla, 2006. С.92 – 101.
 11. Арендаренко І. Орієнтальні асоціації статей М.Гоголя у контексті літератури доби романтизму // VIII Гоголівські читання: матеріали міжнародної наукової конференції, 5 – 6 квітня 2006 р. Полтава, 2006. С.67 – 71.
 12. Арендаренко И. Романтический ориентализм и сравнительное литературоведение // Қазіргі əдебиеттану мен фольклористиканың теориялық жəне методологиялык мəселері: Екінші Халықаралық ғылыми-теориялык конференцияның материалдары. – Алматы: Қазақ университеті,  2007. С.137 – 143.
 13. Арендаренко І. Орієнталізм Е.А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні. К., 2007. Випуск 4 “Дискурс романтизму в літературі США”. С.80 – 91.
 14. Пупурс Ірина Літературна компаративістика Великобританії // Національні варіанти літературної компаративістики. К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. С. 179 – 239.
 15. Пупурс Ірина Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття //  Літературна компаративістика. Вип. IV: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. Ч.ІІ. К.: ВД «Стилос», 2011. 448 с. С.24 – 71.
 16. Пупурс Ірина Пограничне Східне в поетиці українського романтизму // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч.1. С.62 – 70.
 17. Пупурс І. Романтичний орієнталізм: українська модель // Studia Ukrainica Poznaniensia, Zeszyt 2. Poznań, 2014. S. 5 – 16.
 18. Pupurs Iryna The English, Russian, Ukrainian Writers’ Letters as a Component of Romantic Orientalism // Acta litteraria comparative. Vilnius: Leidykla, 2015. P.92 – 101.
 19. Пупурс І.В. «Схід – Прасвоє»: романтизовані Індія, Єгипет, Кавказ // Сходознавство, 2015, №69. С.107 – 115.
 20. Пупурс І.В. Індійське в літературі європейського романтизму  // Сходознавство, 2015, №70. С.77 – 94.
 21. Pupurs Iryna The Imagological Position and Romantic Orientalism // Spheres of Culture. Volume XIII, Lublin 2016. P.224 – 231.
 22. Pupurs Iryna Romanticizing of Eastern from the Imagological Position «Of an exile person» // Spheres of Culture. Volume XIV, Lublin 2016. P. 265 – 273.
 23. Пупурс І. В. Український романтизм: компаративні тези М. Петрова // Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А.Огульчанська, В. Г.Зотова, Л. П. Копєйцева. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. C. 166 – 171.
 24. Пупурс І. Імагологічний метод // Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Сиваченко Г. М. – К. : 2020. – 633 с. С.59 – 106. http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/779-metodolohii-suchasnoi-literaturnoi-komparatyvistyky-zbirka-naukovykh-prats-viddilu-komparatyvistyky-instytutu-literatury-im-t-h-shevchenka-nan-ukrainy-red-syvachenko-h-m-k-2020-633-s
 25. Пупурс І. В. Радянська Киргизія (1929 рік) Івана Багмута й Михайла Погребецького: національні травми // Закарпатські філологічні студії. 2021. Випуск 18. С.270 – 277. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/18-2021

Відзнаки й нагороди:

Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2007 р.) за монографію „По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика)”.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ

NEWSKIT_травня

30

25-річчя Українського земляцтва «Водограй» у місті Сілламяе (Естонія)

У рамках відзначення 25-річчя Українського...

NEWSKIT_травня

25

Монографія Тамари Гундорової про Лесю Українку вийшла друком у польському видавництві

Монографія докторки філологічних наук, член-кореспондента...