Українська
  Шановні колеги, дорогі друзі, прихильники, однодумці!
Cara (Рада науковців у небезпеці) надає термінову допомогу
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Проєкт "Дні Шекспіра в Україні" запрошує на заходи. У
27 квітня на засіданні Загальних зборів НАН України доктору
Колектив Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
20–22 березня 2023 року відбудуться Наукові читання пам’яті
 • Незалежність -2023
  Незалежність
    Шановні
 • Трагедія війни у фокусі українських і грузинських поетів: про презентацію поетичної білінгвальної збірки «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!» (2023).
  Трагедія війни
  6 липня, у
 • Медіа про презентацію білінгвальної збірки поезій «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  Медіа про
  У Національному
 • Допомога науковцям від Cara
  Допомога
  Cara (Рада
 • «Виявляється, ти був у підвалі Маріупольського театру, Боже!»
  «Виявляється,
  Інститут літератури
 • Дні Шекспіра в Україні
  Дні Шекспіра в
  Проєкт "Дні
 • Вітаємо Людмилу Тарнашинську!
  Вітаємо
  27 квітня на
 • Вітаємо Ростислава Радишевського!
  Вітаємо
  Колектив Інституту
 • Відбулася презентація нової книги Тамари Гундорової «Леся Українка. Книги Сивілли»
  Відбулася
  25 лютого 2023 року
 • НАУКОВІ ЧИТАННЯ пам’яті професора Станіслава Казимировича Росовецького
  НАУКОВІ
  20–22 березня 2023
 

Наші видання

kuznietsov.jpg

Пупурс Ірина Володимирівна

Старший науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ.

Доктор філологічних наук зі спеціальностей – література зарубіжних країн, порівняльне літературознавство (Диплом доктора наук ДД № 007865, 23 жовтня 2018).

Наукові інтереси:

 • орієнталізм української літератури
 • європейський романтизм
 • імагологія
 • компаративні дослідження світової та української літератур
 • історія латвійської літератури

Вибрані праці:

Монографії:

1.      Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика). К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. 216 с.

2.      Пупурс Ірина. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця XVIII – XIX ст.): монографія. Суми: Університетська книга, 2017. 407 с. http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/joomlaorg/item/502-2931-travnia-2018.

 

Статті:

 1. Арендаренко І. Пуританство очима В.Скотта й Н.Готорна (на матеріалі романів “Old Mortality” й “The Scarlet Letter”) // Американські літературні студії в Україні. К., 2004. Випуск 1 “Пуританська традиція в літературі США”. С.85 – 90.
 2. Арендаренко І. Байронічні мотиви, настрої та герой в українській романтичній поезії // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2004. Вип. 5. С. 82 – 86.
 3. Арендаренко І. Народно-фольклорний романтизм білоруської та української поезії ХІХ століття: порівняльна типологія і поетика // Беларуска-польска-украінскае філалагічнае памежжа: гісторыя, сучасны стан, будучыня. Брэст: Изд-во Академия, 2004. С.14 – 18.
 4. Арендаренко І. Відлуння епістолярних романів С.Річардсона в “Кокетці” Г.В.Фостер // Американські літературні студії в Україні. К., 2005. Випуск 2 “Просвітницька традиція в літературі США”. С.85 – 90.
 5. Арендаренко І. Британська асоціація порівняльної літератури (British Comparative Literature Association) // Літературна компаративістика. Випуск ІІ. К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. С. 330 – 337.
 6. Арендаренко І.В. “Клеопатра” І.Воробкевича: інтертекстуальний літературознавчий аналіз // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки, 2006, № 2. С.16 – 20.
 7. Арендаренко І.В. Орієнталізм журналу “Вестник Европы” (на основі публікацій 1802 – 1812 рр.) // Х Сходознавчі читання А.Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 5 – 6 жовтня 2006. К., 2006. С.6 – 8.
 8. Арандаранка І. Ул. Пратэксты «арыентальнага» ў еўрапейскай літаратуры эпохі рамантызму: агульныя назіранні  // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферєнцыі, 26 – 27 красавіка 2006 г. Магілёў: МДУ імя А.А.Куляшова, 2006. С.65 – 69.
 9. Арендаренко И. Восток А.Пушкина и Т.Шевченка // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый. Москва – Новополоцк, 2006. С.400 – 407.
 10. Арендаренко И. „Клеопатра” Исидора Воробкевича: интертекстуальный литературоведческий  анализ // Acta litteraria comparative: Интертексты культуры. Т.1. Vilnius: Leidykla, 2006. С.92 – 101.
 11. Арендаренко І. Орієнтальні асоціації статей М.Гоголя у контексті літератури доби романтизму // VIII Гоголівські читання: матеріали міжнародної наукової конференції, 5 – 6 квітня 2006 р. Полтава, 2006. С.67 – 71.
 12. Арендаренко И. Романтический ориентализм и сравнительное литературоведение // Қазіргі əдебиеттану мен фольклористиканың теориялық жəне методологиялык мəселері: Екінші Халықаралық ғылыми-теориялык конференцияның материалдары. – Алматы: Қазақ университеті,  2007. С.137 – 143.
 13. Арендаренко І. Орієнталізм Е.А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні. К., 2007. Випуск 4 “Дискурс романтизму в літературі США”. С.80 – 91.
 14. Пупурс Ірина Літературна компаративістика Великобританії // Національні варіанти літературної компаративістики. К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. С. 179 – 239.
 15. Пупурс Ірина Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття //  Літературна компаративістика. Вип. IV: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. Ч.ІІ. К.: ВД «Стилос», 2011. 448 с. С.24 – 71.
 16. Пупурс Ірина Пограничне Східне в поетиці українського романтизму // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч.1. С.62 – 70.
 17. Пупурс І. Романтичний орієнталізм: українська модель // Studia Ukrainica Poznaniensia, Zeszyt 2. Poznań, 2014. S. 5 – 16.
 18. Pupurs Iryna The English, Russian, Ukrainian Writers’ Letters as a Component of Romantic Orientalism // Acta litteraria comparative. Vilnius: Leidykla, 2015. P.92 – 101.
 19. Пупурс І.В. «Схід – Прасвоє»: романтизовані Індія, Єгипет, Кавказ // Сходознавство, 2015, №69. С.107 – 115.
 20. Пупурс І.В. Індійське в літературі європейського романтизму  // Сходознавство, 2015, №70. С.77 – 94.
 21. Pupurs Iryna The Imagological Position and Romantic Orientalism // Spheres of Culture. Volume XIII, Lublin 2016. P.224 – 231.
 22. Pupurs Iryna Romanticizing of Eastern from the Imagological Position «Of an exile person» // Spheres of Culture. Volume XIV, Lublin 2016. P. 265 – 273.
 23. Пупурс І. В. Український романтизм: компаративні тези М. Петрова // Українська література: проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції / укл. О. А.Огульчанська, В. Г.Зотова, Л. П. Копєйцева. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2020. C. 166 – 171.
 24. Пупурс І. Імагологічний метод // Методології сучасної літературної компаративістики. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України / Ред. Сиваченко Г. М. – К. : 2020. – 633 с. С.59 – 106. http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/publikatsii/item/779-metodolohii-suchasnoi-literaturnoi-komparatyvistyky-zbirka-naukovykh-prats-viddilu-komparatyvistyky-instytutu-literatury-im-t-h-shevchenka-nan-ukrainy-red-syvachenko-h-m-k-2020-633-s
 25. Пупурс І. В. Радянська Киргизія (1929 рік) Івана Багмута й Михайла Погребецького: національні травми // Закарпатські філологічні студії. 2021. Випуск 18. С.270 – 277. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/18-2021

Відзнаки й нагороди:

Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2007 р.) за монографію „По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика)”.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

НОВИНИ