УкраїнськаEnglish
Чергова знаменна подія сталася в Інституті літератури
    «Сучасна бібліотека українського воїна» – спільний
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ
Запрошуємо 10 та 11 листопада відвідати Дні науки, які
27 вересня 2018 року в Інституті літератури
28 вересня у стінах Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка
22 вересня Інститут літератури вже традиційно узяв участь у
 • Цінне поповнення фондів Інституту літератури
  Цінне
  Чергова знаменна
 • Видання для українського воїна
  Видання для
      «Сучасна
 • V Текстологічні читання пам’яті Миколи Сиваченка. Програма
  V
  Інститут літератури
 • Вчена рада Інституту літератури підтримала висновок комісії, створеної для аналізу фактів плагіату в монографії Д.Дроздовського
  Вчена рада
  НАЦІОНАЛЬНА 
 • Дні науки-2018
  Дні науки-2018
  Запрошуємо 10 та 11
 • З думкою про нове академічне зібрання Шевченкових творів (до 100-річчя Національної академії наук України)
  З думкою про
    В Інституті
 • «Міряти високою мірою»: наукова сесія в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, приурочена 100-річчю Національної академії наук України
  «Міряти
    30 жовтня 2018
 • Згадуючи Нілу Зборовську
  Згадуючи Нілу
  27 вересня 2018
 • В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського
  В Інституті
  28 вересня у стінах
 • Інститут літератури на Наукових пікніках-2018
  Інститут
  22 вересня Інститут
 

Наші видання

spadshch.jpg
Saturday, 24 March 2018 15:30

Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка

Міністерство освіти і науки України    Національна академія наук України

 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка та Інститут історії України НАН України

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Факультети української філології та журналістики й історичний

 

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)

 

Кафедра українознавчих студій Торонтського університету (Канада)

 

 

 

Шановні колеги!

 

11 - 12 жовтня 2018 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбудеться Міжнародна наукова конференція

 

«ХУДОЖНІЙ ВИМІР ТА ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ІВАНА ОГІЄНКА»,

 

(присвячена 100-річчю від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)

 

Наукова проблематика конференції:

 

1.      Іван Огієнко і Кам’янець-Подільський державний український університет.

 

2.      Духовна і науково-педагогічна діяльність І. Огієнка в контексті українського національного відродження.

 

3.      Іван Огієнко як письменник, літературознавець, перекладач.

 

4.      Мовознавчі студії Івана Огієнка.

 

5.      Іван Огієнко і державотворчі процеси в Україні.

 

6.      Питання історіографії, джерелознавства життя та діяльності І. Огієнка.

 

7.      Література Поділля у контексті світової класики.

 

8.      Історія Поділля у європейському та всесвітньому контексті.

 

9.      Актуальні проблеми української та всесвітньої історії.

 

 Напрями роботи конференції – історичний, філологічний. 

 

Реєстрація учасників конференції 11 жовтня з 800 до 1000 год. у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

 

Матеріали публікуватимуться у збірниках «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна» та «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки», включених до Переліку фахових видань України з філологічних та історичних наук і проіндексованих у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus (IC), GOOGLE SCHOLAR.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, польська та російська.

 

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 5 вересня 2018 р. заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон) і текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок. Для учасників конференції без ученого ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Організаційний внесок – 250 грн.

 

Для заочної участі у конференції необхідно до 5 вересня 2018 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (8-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн.

 

Оплата оргвнеску здійснюється після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде повідомлено додатково до 5 вересня 2018 р.)

 

–     поштовим переказом на адресу: Джурбій Тетяна Олександрівна, кафедра історії української літератури та компаративістики, факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, буд. 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300 (для оплати оргвнеску учасника конференції ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ);

 

–     Олійник Сергій Васильович, кафедра історії України, історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Татарська, буд. 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300 (для оплати оргвнеску учасника конференції ІСТОРИЧНОГО НАПРЯМУ)

 

–     банківською карткою, реквізити якої будуть повідомлені в особистому електронному листі.

Проїзд, проживання, харчування – коштом учасників конференції.

 

 

 

Вимоги до змісту та

 

технічного оформлення тексту статті:

 

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

 

–      постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

 

–      аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, і на які спирається автор;

 

–       виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 

–       формулювання мети статті (постановка завдання);

 

–       виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 

–       висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

 

У першому рядку перед прізвищем автора в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

 

Текст набирається шрифтом «Times New Roman», розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

 

У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

 

Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 

Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, с. 364; 5, с. 127; 7-9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

 

За необхідності  примітки (коментарі) до тексту  оформляти так: у тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (напр.:...1 ...2), а після тексту статті (до «Списку використаних джерел і літератури із заголовком «Примітки» (у центрі) наскрізною нумерацією подається текст примітки.

 

Після тексту статті (приміток) у центрі подається заголовок «Список використаних джерел і літератури» та в алфавітному порядку наводяться використані джерела (спочатку «кирилицею», потім «латиницею»). Список використаних джерел і літератури оформлюється за вимогами Національного стандарту України: ДСТУ 9302:2015 (Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2106).

 

У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

 

Після «Списку використаних джерел і літератури» подаються анотації – українською (до 800 знаків) та англійською мовами (1800-2000 знаків) із зазначенням ініціалів і прізвищ авторів, назви статті та слів: “Анотація”, “Summary” і ключових слів (7-12 слів).

 

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені.

 

 

 

Зразок оформлення матеріалів:

УДК

 

П.Г. Соломейко, О.С. Крицький

 

НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

 

Анотація

 

Ключові слова:

 

Текст статті

 

Примітки

 

Список використаних джерел

 

Summary

 

Key words:

 

Список використаних джерел (взірець)

 

1.      Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового URLhttp://www philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

 

2.      Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «Українська мова» / О. М. Каракуця. Харків, 2002.  19 с.

 

3.      Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: навч. посіб. К. : Вища шк., 1994. 670 с.

 

4.      Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. Запоріжжя, 2006. С. 146–151.

 

5.      Evans V., Green М. Cognitive Linguistics. An Introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 830 p.

 

6.      Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі - ЦДАВО України). Ф. 2188. Оп.1. Спр.4. Арк.6-12.

 

Контакти:

тел.: 067 94 94 221 (Джурбій Тетяна Олександрівна ) (філологічний напрям)

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

тел.: 09756636661 (Олійник Сергій Васильович) (історичний напрям)

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Заявка

 

на участь у Міжнародній науковій конференції «Художній вимір та історичний контексти життєтворчості Івана Огієнка»

 

11-12 жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський

 

Прізвище, ім’я та по батькові___________________________________________________

 

Назва статті:__________________________________________________________________

 

Наукова проблематика:_________________________________________________________

 

Установа:_____________________________________________________________________

 

Посада:________________________________________________________________________

 

Вчене звання, науковий ступінь:_________________________________________________

 

Поштова адреса: (для учасників з України № відділення «Нової пошти»________________

 

E-mail:_______________________________________________________________________

 

Телефон:_____________________________________________________________________

 

Очна / заочна участь___________________________________________________________

 

Участь у культурній програмі___________________________________________________

 

Учасники можуть самостійно забронювати номер в одному із готелів міста.

 

Культурна програма включає екскурсію містом.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

АНОНСИ

НОВИНИ

Dec

16

Цінне поповнення фондів Інституту літератури

Чергова знаменна подія сталася в...

Dec

12

Видання для українського воїна

    «Сучасна бібліотека українського воїна» –...

Nov

20

V Текстологічні читання пам’яті Миколи Сиваченка. Програма

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відділ...